فصل ششم -تحلیل ها و تاکتیک های سرمایه گذاری - بخش پنجم - واریانس،کوواریانس و ضریب همبستگی

  • گیلان بورس GuilanFX

فهرست مطلب

واریانس (انحراف معیار): در مدل مارکویتز، ریسک سبد سهام را با واریانس بازده سبد سرمایه گذاری اندازه می-گیرند. هر چند که بازده مورد انتظار یک سبد میانگین موزون بازده سهام منفرد درون آن است، اما ریسک سبد سهام که با واریانس یا انحراف معیار اندازه گیری می شود میانگین موزون ریسک های سهام منفرد درون سبد نیست.
مثال: (این مثال دقیقاً از کتاب اصول و فنون تشکیل سبد سهام نوشته حسن ایزدی گرفته شده است) اگر بازده حاصل از یک سرمایه گذاری طی پنج سال قبل برابر با 30%- 15%- 20%- 40% و 20% باشد، ابتدا با روش ساده بازده مورد انتظار محاسبه خواهد شد.

واریانس یا انحراف معیار

سپس انحراف هر یک از بازده ها از سود مورد انتظار به دست آورده و حاصل هر تفاوت را به توان 2 رسانده و برای بدست آوردن واریانس آنها را جمع می کنیم.

واریانس ( انحراف معیار )

ریسک یک سرمایه گذاری عبارت است از شدت تغییرات بازدهی سرمایه گذاری در دوره که مساوری با انحراف معیار بازده در این دوره ها یا جذر واریانس است. در این مثال پیش بینی سرمایه گذاری ها بازده مورد انتظار 25% با ریسک 10% می باشد.
کوواریانس: یک مقیاس درجه همراهی و همسویی بین بازده های دو سهم مختلف است. به عنوان میزان هم تغییری و همراهی دو متغیر در طول زمان است.
- کوواریانس مثبت: نشان می دهد که بازده های دو سهم در یک زمان واحد در یک راستا گرایش دارند. در صورت افزایش (کاهش) یکی، دیگری نیز افزایش (کاهش) می یابد.
- کوواریانس منفی: نشان می دهد که بازده های دو سهم به حرکت مخالف هم گرایش دارند. با افزایش (کاهش) یکی، دیگری کاهش (افزایش) می یابد.
- کوواریانس صفر: نشان می دهد که بازده های دو سهم هیچ گرایشی در یک راستا یا در دو راستای مخالف ندارند و مستقل از هم هستند.

ضریب همبستگی
ضریب همبستگی یک مقیاس آماری برای سنجش میزان همراهی و همسویی دو متغیر است. این ضریب بیان می کند که بین دو سهم چه رابطه ای وجود دارد. ضریب همبستگی یا مثبت است یا منفی. در نظریه پرتفولیو، یک مقیاس آماری برای میزان ارتباط بین بازده های هر جفت سهام درون سبد سهام است. ضریب همبستگی را کوواریانس نیز می گویند.
- ضریب همبستگی مثبت: یعنی اینکه دو سهم همسو هستند. با هم رشد می کنند و با هم کاهش می یابند. ترکیب سهم های دارای همبستگی مثبت، کاهشی در ریسک سبد سهام پدید نمی آورد.
- ضریب همبستگی منفی: یعنی اینکه دو سهم با هم مخالف هستند، وقتی یک سهم رشد کرد در همان زمان دیگری کاهش می یابد. ترکیب سهم های دارای همبستگی منفی ریسک سبد سهام را کاهش داده و حتی می-تواند ریسک را بطور کامل حذف نماید.
- ضریب همبستگی صفر: در این حالت هیچ گونه رابطه ای بین بازده و دو سهم وجود ندارد و اطلاع از رفتار یک سهم به پیش بینی سهم دوم هیچ کمکی نمی کند. اما ترکیب سهم های دارای همبستگی صفر، ریسک سهام را کاهش می دهد ولی ریسک سبد بطور کامل حذف نمی شود.
در هر یک از این دو حالت، اگر سرمایه گذار رفتار یکی از سهام را بداند می تواند اطلاع کافی از سهم دوم داشته باشد.
بطور مثال زمانی که بازار نفت بحرانی است هرگز سهام صنعت نفت و صنایع پتروشیمی و مرتبط را نخرید زیرا این دو سهم با هم همبستگی مثبت دارند و با هم کاهش می یابند در این حالت مثلاً سهام خودرو و سهام پتروشیمی را خریداری نمایید زیرا این دو سهم با هم رفتار مخالف دارند. زمانی هم که بازار نفت خوب است دو سهم مثلاً پتروشیمی و نفت را بخرید زیرا این دو سهم با هم رشد می کنند و به هم ربط دارند یعنی زمانی که وضعیت صنعت خوب است دو سهمی را که همبستگی مثبت دارند بخرید و وقتی که وضعیت صنعت مربوطه بد است دو سهمی را خریداری نمایید که ضریب همبستگی منفی دارند. توجه داشته باشید که وقتی تصمیم دارید یک سهم جدید را به سبد سهام خود اضافه نمایید. اهمیت ضریب همبستگی سهم جدید و سایر سهام را  در نظر داشته باشید که این فاکتور از مهم ترین مشخصات یک سبد سهام کارا می باشد.