فصل دوم-مفاهیم پایه در معاملات - بخش پنجم: سود تمدید

  • گیلان بورس GuilanFX

فهرست مطلب

 به طور معمول تاریخ سررسید معاملات در بازار ارز ، دو روز است. تاریخ سررسید جدید هم معمولاً بعد از ساعت 17 به وقت استاندارد شرقی آغاز می شود. هنگامی که یک معامله تجاری در پایان روز بسته می شود و در آغاز روز تجاری بعدی باز می شود، ممکن است تاجر به خاطر تفاوت میان نرخ بهره ارزهای جفت ارزی مقداری سود کند، که به آن سود تمدید (Rollover) می گویند.

برای مثال، اگر یک تاجر پوزیشنی(معامله ای) را روز سه شنبه باز کند و آن را تا روز سه شنبه باز نگه دارد، تاریخ سررسید آن پنج شنبه خواهد بود.

 سود تمدید سه گانه

 اگر تاجری یک پوزیشن را در روز چهارشنبه باز کند و آن را تا روز پنج شنبه باز نگه دارد، تاریخ سررسید این پوزیشن روز شنبه خواهد بود. اما از آنجاییکه بازار ارز بین الملل روز شنبه تعطیل است، پوزیشن در روز دوشنبه بسته خواهد شد. سود یا ضرر ناشی از تفاوت نرخ بهره در این سه روز را سود تمدید سه گانه می نامیم.

 نحوه تاثیر نرخ بهره روی سود و زیان

نوع معامله

خروجیپوزیشن لانگ (خرید)

اگر تاجر ارزی را خریده باشد که نرخ بهره بیشتری دارد، سود می کند
(مثل GBP/JPY)

اگر تاجر ارزی را خریده باشد که نرخ بهره کمتری دارد، ضرر می کند
(مثل EUR/USD)

پوزیشن شورت (فروش)

اگر تاجر ارزی را که نرخ بهره بیشتری دارد بفروشد، ضرر می کند
(مثل GBP/JPY)

اگر تاجر ارزی را بفروشد که نرخ بهره کمتری دارد، سود می کند
(مثل EUR/USD)

جدول 4

 

مثالی برای سود تمدید

تاجری جفت ارزی USD/JPY را با نرخ 111.50 لانگ می کند (با حجم دو لات استاندارد و پیش از ساعت 17). این پوزیشن روز بعد بسته شد.

 اگر نرخ بهره به شرح زیر باشد:

= US3.5%

 Japan =0.15%

 فرمول محاسبه سود تمدید دلار

 18.61=200000×(0.035-0.015)÷360

 $18.61=[360÷ (0.0015-0.035)]$200000

 در محاسبه بالا، از عدد $200000 استفاده شده است، چون دو معامله انجام شده است.

 عدد 360 هم به این دلیل آمده است که نرخ بهره بصورت روزانه پرداخت می شود. چون این پوزیشن تنها یک روز باز مانده است باید آن را بر 360 تقسیم کنیم (تبادلات مالی در طول سال را به 360 روز گرد می کنند).

فرمول محاسبه سود تمدید ین ژاپن

 JPY 2075.14 =22300000×(0.035-0.015)÷360

$ 100000 =JPY 11150000به ازای هر لات پس:

22300000=2لات×11150000

عدد 360 هم به این دلیل آمده است که نرخ بهره بصورت روزانه پرداخت می شود. چون این پوزیشن تنها یک روز باز مانده است باید آن را بر 360 تقسیم کنیم (تبادلات مالی در طول سال را به 360 روز گرد می کنند).

 

نرخ بهره جفت های ارزی (نوامبر 2012)

ارز

نرخ بهره

USD

%3.50

EUR

%4.00

GBP

5.50%

JPY

%0.50

CHF

%3.25-2.25

CAD

%4.00

AUD

%6.75

جدول 5