فصل چهارم-اصطلاحات مهم و کاربردی - بخش چهارم - مثال های کاربردی

  • گیلان بورس GuilanFX

فهرست مطلب

 مثال های کاربردی:
شرکتی می خواهد مبلغ 10000000 ریال افزایش سرمایه دهد و هر سهم جدید را به قیمت اسمی به فروش برساند. چه تعداد سهام باید انتشار داده شود؟

تعداد سهام - مثال

حالا ما باید چند سهم داشته باشیم تا بتوانیم یک سهم بخریم؟
برای این کار تعداد سهامی که قبلاً در دست سهامدار بود را بر تعداد سهام جدید تقسیم می کنیم:

تعداد برگ حق تقدم مورد نیاز برای خرید یک سهم جدید

مثال:
شرکت آلفا در نظر دارد مبلغ ده میلیارد ریال از طریق انتشار سهام عادی جدید، افزایش سرمایه دهد و این کار را با عرضه حق تقدم خرید انجام می دهد.
سرمایه کنونی این شرکت، 30 میلیارد ریال و تعداد سهام فعلی هم 30 میلیون سهم است.
شرکت در نظر دارد سهام جدید را به قیمت اسمی (1000 ریال) به فروش برساند:

تعداد سهام و برگ حق تقدم مورد نیاز برای یک سهم جدید

بنابراین شرکت باید 10 میلیون سهم جدید انتشار دهد و دارنده 3 سهم این شرکت می تواند یک سهم جدید را بخرد اگر قیمت سهام قبل از افزایش سرمایه شرکت 2700 ریال بوده باشد ارزش کل شرکت عبارت است از:

ارزش کل شرکت

بنابراین ارزش کل این شرکت، قبل از افزایش سرمایه 81 میلیارد ریال می باشد.
ارزش بازار هر سهم جدید چقدر می باشد؟

ارزش بازار سهم جدید

ارزش بازار سهم جدید

طبق فرمول فوق، انتظار می رود پس از افزایش سرمایه، قیمت بازار هر سهم از مبلغ 2700 ریال به مبلغ 2275 ریال کاهش یابد.